DOO

Društvo s ograničenom odgovornošću je najčešći oblik organiziranja pravne osobe. Osnivanje i upis obavlja se u nadležnom trgovačkom sudu. Najniži iznos temeljnog kapitala 20.000 kuna. Temeljni ulog može se uplatiti u novcu ili unijeti ulaganjem stvari i prava.

Ako se uplaćuje u novcu, iznos se polaže na račun kod poslovne banke, a potvrda o pologu predaje se prilikom registracije društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke.Kako biste uštedjeli vrijeme i novac te čekanje u redovima za pribavljanje potrebnih dokumenata, preporučujemo da se obratite direktno javnom bilježniku ili odvjetniku.

Svi pravni dokumenti moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika, a troškovi u prosjeku iznose 2.500,00 kn. (Ostali troškovi osnivanja iznose od 1.900kn na više, ovisno o broju djelatnosti koje se registriraju, broju pečata koji se izrađuju i sličnom).

Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na temelju:
a. izjave o osnivanju (ako društvo osniva samo jedna osoba )

b. ili na temelju društvenog ugovora (ako postoji više osnivača)

Ovim dokumentom definira se naziv i sjedište tvrtke, djelatnosti, prava i obveze osnivača i tijela tvrtke (uprave, nadzornog odbora i dr.) i ostali elementi važni za funkcioniranje društva. Prije definiranja naziva tvrtke uputno je provjeriti i rezervirati naziv kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Naziv mora biti različit od postojećih naziva tvrtki, a može biti iz hrvatskog ili latinskog rječnika ili prezime osnivača. Naziv može biti i skraćenica, ali je potrebno priložiti tumačenje.

Izjava o osnivanju izrađuje se u javnobilježničkom uredu, a nakon toga slijede registracije kod:
· trgovačkog suda
· državnog zavoda za statistiku
· porezne uprave
· carinske uprave (ako djelatnost obuhvaća međunarodnu trgovinu)
· hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
· hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Koraci:

1. Registracija kod trgovačkog suda

Registraciju u cijelosti provodi javnobilježnički ured, koji će i prikupiti sve dokumente nužne za registraciju. Osim javnobilježničkih troškova, računajte i na troškove sudske naknade za upis društva, koji ovise o broju djelatnosti za koje se društvo registrira (300,00 kn za prijavu i 150,00 kn za svaku djelatnost posebno).

Vremenski: dva tjedna i više, ovisno o Sudu. Dokumentima za registraciju je potrebno priložiti potvrdu o uplati troškova objave oglasa u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama (vidi točku 2).

2. Objava u Narodnim novinama i dnevnom tisku

Nakon upisa u sudski registar, podatke o upisu potrebno je objaviti u Narodnim novinama, što će vas koštati 810,00 kn te dnevnom tisku još 450,00 kn troškova.

3. Izrada pečata

Uz narudžbu se prilaže kopija rješenja o upisu u trgovački registar. Pečat mora sadržavati naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar.

4. Određivanje matičnog broja
Određuje se u Državnom zavodu za statistiku, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar. Zove se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

Zahtjevu se prilažu:
· Kopija rješenja o upisu u trgovački registar
· tiskanica RPS-1 (kupuje se u knjižarama Narodnih novina)
· kopija uplatnice o uplati pristojbe u iznosu od 55,00 kn5. Određivanje poreznog broja

Obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu društva. Na uvid treba donijeti kopiju seta registracije kod trgovačkog suda i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

6. Određivanje carinskog broja
Ukoliko se želite baviti i međunarodnom trgovinom, zahtjev se podnosi Carinskoj upravi, a prateći dokumenti su:
· kopija rješenja o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
· kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kuna7.

Prijava mirovinskom osiguranju
Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci:
· prijava M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa (trgovačkog društva)
· prijava M-1 P za svakog novozaposlenog djelatnikaPrijavi treba priložiti:
· rješenje o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta8. Prijava zdravstvenom osiguranju

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebne su sljedeće tiskanice (u knjižarama Narodnih novina):
· tiskanica 1 – prijava o obvezniku uplate doprinosa (trgovačkom društvu)
· tiskanica 2 – prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (za osiguranu osobu)
· tiskanica 3- prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (za osiguranu osobu – člana obitelji, to su primjerice vaša djeca ili bračni drug)

Uz tiskanice 1 i 2 obvezno je predočiti:
· rješenje o upisu u trgovački registar
· obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
· prijavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kopija M-1P i M-11P)
· dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)9. Rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta

Trgovačko društvo može početi obavljati svoju djelatnost tek nakon što trgovačkom sudu podnese odluku nadležne županijske službe za gospodarstvo ureda državne uprave, prema sjedištu društva, kojom se utvrđuje da udovoljava svim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti, ukoliko takva postoje.

NAPOMENA – PODSJETNIK O OSTALIM OBAVEZAMA PODUZETNIKA, nakon početka rada:

1. Zaštita na radu
Sva aktivna trgovačka društva koja zapošljavaju između jednog i 50 djelatnika zakonski su obavezana poštivati Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96 i 114/03). To znači da je takav poslodavac dužan položiti opći dio stručnog ispita iz zaštite na radu ili trajno ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenim trgovačkim društvom.

Trošak provođenja propisanih mjera zaštite na radu ovisi o broju djelatnika i obuhvaća trošak obrazovanja ili trošak mjesečne usluge zaštite na radu. Jednako tako, trošak može varirati i ovisno o veličini prostora.

2. Protupožarni aparat
Sva trgovačka društva koja imaju poslovni prostor, dužna su nabaviti odgovarajući broj protupožarnih aparata. Broj aparata ovisi o veličini poslovnog prostora (u m2), pa je propisano da je za poslovni prostor veličine do 50m2 potrebno imati protupožarni aparat od 9kg, odnosno po jedan dodatni protupožarni aparat na svakih 50m2 prostora. Navedene mjere zaštite podrazumijevaju propisani minimum. Međutim, protupožarne mjere ovise o vrsti djelatnosti kojom se društvo bavi.

3. Prva pomoć
U svakom poslovnom prostoru potrebno je imati kutiju za prvu pomoć. Jedan od djelatnika poduzetnika mora biti obučen za pružanje prve pomoći. Obuku radi Hrvatski Crveni križ, i košta oko 600,00kn